Profile picture
Jae KimNEW MAKER!

Austin, TX, USA

BIO

Jae Kim is the owner of Chi'lantro Korean BBQ in Austin, Texas.