Fried Mozzarella & Prosciutto Pockets

Think of these as jumbo mozzarella sticks stuffed with fresh basil, prosciutto and tomato sauce.