Sweet Plantain Pancakes

Delicious Plantain Pancakes? Yes, please!