Pokémon Ditto Marshmallows

egg whites
sugar

food coloring

gelatin

potato starch

chocolate pen