Squishy Shiratama Mochi Paws

rice flour
silken tofu