The Tiniest Mozzarella Sticks Ever QUAIL EGGMOZZARELLA CHEESEFLOURBREAD CRUMBSOIL